Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Nhận dạng tại chỗ ngồi DICENTIS

Nhận dạng tại chỗ ngồi DICENTIS

1. Giới thiệu chung về nhận dạng tại chỗ ngồi DICENTIS

Chức năng của thiết bị hội thảo đa phương tiện, thiết bị hội thảo với chức năng biểu quyết, thiết bị hội thảo với tính năng lựa chọn ngôn ngữ, hệ thống âm thanh hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS và thiết bị hội thảo không dây DICENTIS có thể được mở rộng bằng cách sử dụng giấy phép tùy chọn.

Giấy phép nhận dạng tại chỗ ngồi cho phép nhận dạng người tham gia trong thiết bị hội thảo đa phương tiện, thiết bị hội thảo với chức năng biểu quyết, thiết bị hội thảo với tính năng lựa chọn ngôn ngữ, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS hoặc thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS.

Mỗi thiết bị cần một giấy phép yêu cầu nhận dạng. Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt và được bật giống như các mã kích hoạt khác trong thiết bị hội thảo không dây DICENTIS và hệ thống hội thảo DICENTIS.

- Cho phép sử dụng tên đăng nhập (và mật khẩu) duy nhất để đăng nhập vào thiết bị hội thảo đa phương tiện DICENTIS.

- Có thể sử dụng thẻ NFC để đăng nhập vào thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng, thiết bị hội thảo với tính năng lựa chọn ngôn ngữ, thiết bị hội thảo với chức năng biểu quyết, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS hoặc thiết bị DCNMMMD2
 
- Khả năng sử dụng ngồi tự do hoặc cố định  

- Hệ thống hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS và thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS có thể hiển thị màn hình chào mừng có thông tin cá nhân của người tham gia.

- Người tham gia được nhận biết trong khi đăng nhập; có thể hiển thị số người tham gia có mặt hoặc vắng mặt trên thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS và thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS.

2. Chức năng của nhận dạng chỗ ngồi DICENTIS 

Hệ thống hội thảo không dây DICENTIS

Khi một thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS có giấy phép nhận dạng tại chỗ ngồi:
• Có thể cho phép hạn chế truy cập người dùng; người tham gia có thể sử dụng thẻ NFC của họ để nhận dạng chính mình và tham gia vào cuộc họp.
• Hỗ trợ ngồi tự do hoặc cố định và có thể được lập cấu hình bằng cách sử dụng trình duyệt web của điểm truy cập không dây DICENTIS.
• Tên của người tham gia có thể được hiển thị tại nhiều vị trí, ví dụ như trên thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng và giao diện trình duyệt web.
• Tên của người tham gia được hiển thị đúng trên danh sách phát biểu, ngay cả khi họ phát biểu từ vị trí trung tâm như: bục phát biểu.
• Những người tham gia khác ngay lập tức biết được ai đang phát biểu. Hệ thống hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS có thể được lập cấu hình thành đầu đọc NFC. Điều này cho phép các thẻ NFC dễ dàng kết nối với người tham gia, để nhanh chóng nhập thông tin người tham gia vào hệ thống.

Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS

Khi thiết bị DICENTIS có giấy phép nhận dạng tại chỗ ngồi:
• Có thể cho phép hạn chế truy cập người dùng; người tham gia có thể sử dụng tên đăng nhập đã xác định hoặc thẻ NFC (yêu cầu DCNM-MMD2) để đăng nhập vào hệ thống.
• Trong quá trình đăng nhập, có thể yêu cầu mật khẩu nhằm mục đích xác thực và mục đích xác định chỗ ngồi cố định. Tùy chọn này chỉ dùng cho thiết bị hội thảo đa phương tiện.
• Nhận dạng nhờ sử dụng hệ thống bên ngoài, ví dụ: có sẵn hệ thống quét sinh trắc học qua API.
• Màn hình chào mừng trên thiết bị hội thảo đa phương tiện và thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS có thể hiển thị các thông tin cá nhân của người tham gia.
• Có thể dùng màn hình đăng nhập để chào mừng người tham gia cuộc họp và hỗ trợ họ tìm chỗ ngồi đã
chỉ định.
• Có khả năng nhận dạng thông qua chức năng ‘chọn từ danh sách'.
• Có thể hiển thị số người tham gia có mặt và vắng mặt cho các cuộc họp và vòng biểu quyết. Thông tin này cũng được lưu trong ghi chú cuộc họp và ghi chú vòng biểu quyết được tạo tự động.
• Người tham gia có thể bị buộc phải đăng nhập trước khi tham gia vào vòng biểu quyết nhằm đảm bảo kết quả biểu quyết đáng tin cậy.
• Tên của người tham gia có thể được hiển thị tại nhiều vị trí.
• Tên của người tham gia được hiển thị chính xác trên danh sách phát biểu và trên hình ảnh camera trên
thiết bị âm thanh hội thảo đa phương tiện, ngay cả khi họ phát biểu từ vị trí trung tâm như: bục phát biểu. Chức năng ‘chọn từ danh sách’ được áp dụng cho tính năng này.
Thiết bị thảo luận DICENTIS có thể bị tắt dễ dàng nếu không cần thiết cho cuộc họp. Hệ thống hội thảo DICENTIS cũng yêu cầu giấy phép chuẩn bị & quản lý cuộc họp (DCNM‑LMPM) và giấy phép cơ sở dữ liệu người tham gia (DCNM‑LPD), vì việc nhận dạng yêu cầu có người tham gia.

Bộ phận đi kèm

Số lượng               Thành phần
1                             Email có thông tin kích hoạt giấy phép

Thông tin đặt hàng nhận dạng tại chỗ ngồi DICENTIS

Nhận dạng tại chỗ ngồi DICENTIS

Giấy phép phần mềm DICENTIS để cho phép nhận dạng tại chỗ ngồi trong thiết bị âm thanh hội thảo với chức năng biểu quyết DICENTIS, thiết bị hội thảo với tính năng lựa chọn ngôn ngữ DICENTIS, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS, thiết bị hội thảo đa phương tiện DICENTIS và hệ thống hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS.
Số đặt hàng DCNM-LSID

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét