Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS

Giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS


Giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS

1. Giới thiệu giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS

Chức năng của thiết bị hội thảo cơ bản, thiết bị hội thảo với tính năng lựa chọn ngôn ngữ, thiết bị hội thảo với chức năng biểu quyết DICENTIS và thiết bị hội thảo không dây DICENTIS có thể mở rộng bằng cách sử dụng giấy phép. Giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS cho phép hai người tham gia sử dụng cùng một thiết bị và tên vẫn được hiển thị chính xác trên danh sách người phát biểu hoặc với hình ảnh camera. Nó còn cho phép một người tham gia phát biểu trong khi người tham gia khác đang nằm trong danh sách chờ để phát biểu. Giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS có thể được mở rộng với việc nhận dạng và/ hoặc biểu quyết để giúp cho thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS và thiết bị âm thanh hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS linh hoạt hơn. Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt và được bật giống như các mã kích hoạt khác trong hệ thống DICENTIS.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng sử dụng kép trong thiết bị âm thanh hội thảo không dây và thiết bị hội thảo.
  • Cho phép hiển thị chính xác tên của người tham gia khi các thiết bị được hai người tham gia sử dụng.

2. Chức năng của giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS

Hoạt động

• Mỗi một người tham gia có thể bật và tắt micrô bằng cách sử dụng nút yêu cầu micrô của riêng mình.
• Để dễ sử dụng, chức năng của nút yêu cầu micrô cũng được lập cấu hình giống như cách thiết bị thảo luận được lập cấu hình để sử dụng đơn lẻ.

Sử dụng kép với nhận dạng

• Khi DCNM-DEthiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DCNM‑WDE DICENTIS cùng thiết bị không dây với khả năng mở rộng DICENTIS được lập cấu hình để sử dụng kép và giấy phép nhận dạng tại chỗ ngồi DCNM‑LSID DICENTIS được kích hoạt, mỗi một người tham gia có thể đăng nhập vào hệ thống thảo luận thuận tiện bằng cách sử dụng thẻ giao tiếp tầm gần (NFC) của mình.
• Khi đăng nhập, người tham gia có thể quyết định xem họ muốn ngồi bên trái hoặc bên phải của thiết bị thảo luận hoặc thiết bị hội thảo không dây.
• Người tham gia có thể đăng xuất bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút đăng xuất của mình.
• Cần hai bản sao của giấy phép DCNM‑LSID cho mỗi thiết bị hội thảo không dây sử dụng kép, yêu cầu nhận dạng tại chỗ ngồi.

Sử dụng kép với biểu quyết

• Khi DCNM-DE và thiết bị âm thanh hội thảo với khả năng mở rộng DCNM‑WDE DICENTIS cùng thiết bị không dây với khả năng mở rộng DICENTIS được lập cấu hình để sử dụng kép và giấy phép biểu quyết tại chỗ ngồi DCNM‑LSVT DICENTIS được kích hoạt, mỗi người tham gia có thể biểu quyết cùng lúc bằng cách sử dụng các nút biểu quyết của riêng mình.
• Cần hai bản sao của giấy phép DCNM‑LSVT cho mỗi lần sử dụng kép thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DCNM-DE DICENTIS và thiết bị không dây với khả năng mở rộng DCNM‑WDE DICENTIS, yêu cầu biểu quyết tại chỗ ngồi.

Bộ phận đi kèm


Số lượng                      Thành phần
1                                   Email có thông tin kích hoạt giấy phép.

Thông tin đặt hàng giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS

Giấy phép sử dụng kép tại chỗ ngồi DICENTIS
Giấy phép phần mềm để cho phép sử dụng kép tại chỗ ngồi trong thiết bị hội thảo cơ bản, thiết bị hội thảo với tính năng lựa chọn ngôn ngữ, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng và thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng.
Số đặt hàng DCNM-LSDU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét